Organisering

Her gir vi en kort beskrivelse av hvordan barnehagen er organisert.

Eierstyret

Namsos barnehage er et andelslag som ledes av et styre på 3 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år i gangen på årsmøtet. Årsmøtet er barnehagens øverste myndighet.

Eierstyret har møter ca 6 ganger i løpet av et barnehageår, alt etter behov. Daglig leder har ansvar for å holde eierstyret oppdatert i forhold til økonomi og personal.

 

Eierstyrets oppgaver består i å

  • Følge opp budsjett                                                                     
  • Arrangere årsmøte                                 
  • Foreta ansettelser

Samarbeidsutvalget

I følge barnehagelovens §11, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Departementet gir regler om sammensetning og oppgaver.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra eiere, ansatte og foreldre. Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre hun er valgt medlem. Styrer fungerer som sekretær, og skriver innkalling og møtereferater.

Representantene fra de ansatte og foreldrene velges for to år om gange, mens eierne bestemmer funksjonstiden selv.

Samarbeidsutvalget har møter etter behov, men minimum tre møter i løpet av barnehageåret.

Utvalgets oppgaver 

  • Daglig og praktisk drift
  • Opptak av unger
  • Godkjenne årsplan

Foreldersamarbeid

Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnere for oss personalet og samarbeid fungerer på ulike måter.

  • Daglig henting og bringing
  • Foreldermøter
  • Foreldersamtaler

Foreldermøter: Det holdes to gange i året, ett om høsten og ett om våren, oftere hvis det er spesielt behov for det. Her blir det informert fra personalet, gjennomgang av årsplan, evaluering av barnehageåret ovs.

Foreldersamtaler:

Avdelingslederne setter opp foreldersamtaler to ganger hvert barnehageår. Her får dere mulighet til å snakke spesielt om deres barn, hvem han/hun leker med, hvordan han/ hun trives i barnehagen eller andre behov det er viktig at barnehagen vet om.

Som ny  i barnehagen vil  dere få tilbud om en oppstartsamtale med avdelingsleder.

Foreldreråd:

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerepresentanten som er valgt inn i samarbeidsutvalget, representerer dere foreldrene. Er det ting dere vil ta opp når det gjelder daglig drift, bruk SU