Vi vektlegger

 

 

 

"Et godt sted å være, et godt sted å lære" er mottoet og visjonen vår.

 

Målsetting

o    I følge rammeplanen skal en barnehage gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

o    Barnehagen skal ivareta ungenes behov for utfoldelse og aktiviteter.

o    Vi ønsker å skape et trygt og godt miljø for ungene. Barnehagedagen skal være preget av leik, glede og humor.

o    Vi ønsker å være en fleksibel barnehage som tar hensyn til brukernes behov.

 

Leik og utetid 

Leiken gir ungene mulighet til å bearbeide inntrykk og opplevelser de har hatt. Vi jobber for at leiken skal få gode vilkår gjennom å tilrettelegge det fysiske miljøet, og å være fleksibel i forhold til dagsrytmen (er ungene i full gang med leik, venter vi med andre aktiviteter til det passer). Vi er opptatt av de voksnes deltagelse i leiken, som veiledere og hjelpere. 

Barnehagen satser på uteleik. Leikeplassen gir bedre rom for utfoldelse, og vi bruker ofte de muligheter nærmiljøet gir.

 

 

 

Foreldresamarbeid 

En god barnehage krever et godt samarbeid med foreldrene. Siden vi er en foreldreeid barnehage, er et godt samarbeid spesielt viktig. Foreldrene skal føle seg velkommen i barnehagen, og deres bidrag er viktig for oss. Foreldresamarbeidet skjer gjennom formelle og uformelle fora. Eksempler  i garderoben, på foreldremøter, gjennom foreldresamtaler og samarbeidsutvalg.

Vi ønsker å trekke foreldrene inn i barnehagen gjennom foreldrekaffe, deltakelse i aktiviteter og turer.

Vi vil kjennetegnes som en ”åpen” barnehage.

 

 

 

 Satsningsområde for barnehagen:

"Et godt sted å være, et godt sted å lære" betyr at vi ønsker at alle barn i Namsos Barnehage skal oppleve trygghet, få seg venner og bli hørt. Derfor har vi fokus på:

Språk og kommunikasjon: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold ( rammeplanen). Barnehagen skal tilrettelegge for god språkstimulering ved at vi voksne skal være gode språklige forbilder, være lyttende og stimulere til gode samtaler. Vi har lesestunder, samlingstunder der barna er aktiv deltagende,sangstunder og spill. 

 God bemanning

Vi ligger 1-2 voksne over bemanningsnormen, rett og slett for å ha en buffer ved fravær for å unngå ukjente vikarer og kunne bruke av de voksne barna allerede kjenner godt. Det gagner oss også med ekstra voksentetthet ellers, og kommer barna til gode. Vi ønsker også å være bevisst på vår voksenrolle; vi ønsker å være gode rollemodeller, oppmerksomme og tilgjengelige voksne som skal skape en trygg hverdag for barna.

Er det barn med spesielle behov, ønsker vi å imøtekomme de på best mulig måte for barnet.

Fysisk aktivitet og uteliv: Barn er fysisk aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Barnehagen ønsker å tilrettelegge for aktiviteter som stimulerer til fysisk aktivitet både inn og ute. Minirøris , hinderløype,skidag og ukentlige turdager er noe vi prioriterer høyt. Fra høst-22 har vi 2 utegrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.