Praktisk info

Namsos Barnehage SA så dagens lys høsten 1991, etter initiativ fra ei engasjert foreldergruppe som ønsket barnehageplass. Barnehagen er en foreldreeid barnehage som eies og drives av foreldrene. Styrer/daglig leder i barnehagen har eierstyret som sin overordnede.

Barnehagen drives av et styre som består av 3-4 medlemmer som blir valgt for 2 år på årsmøtet. Styret velger selv formann. Daglig leder for barnehagen er medlem i styret.

Barnehagen er godkjent i henhold til lov om miljørettet helsevern i barnehager, og vi driver barnehage i samsvar med "lov om barnehager" (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64) og "Rammeplanen" (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/).

 

 

Dagsrytme

06.45

Barnehagen åpner. Lek og andre aktiviteter.

08.00

Måltid på avdeling Jonatan

08.30/09.00

Samlingsstund på avdelingene, noen går ut og andre har aktiviteter inne.

09.00

Morgenmøte der representanter fra de ulike avd. planlegger dagen

09.30

Måltid på Jesper, Lavvo, Røverklubb og Kasper

Tiden mellom første måltid og andre måltid

Tur, aktiviteter, frilek

11.30

Fruktmåltid. Mellom 12 og 13.30 er det pauseavvikling på personalet.

13.30

Måltid på alle avdelingene.

 16.30

 Barnehagen stenger.

Barnehagen er åpen hele året, også om sommeren.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.

Onsdag før skjærtorsdag er stengt.

Vi holder åpent fra 06.30 eller stenger 16.45, på forespørsel fra foreldrene - med 2 dagers varsel.

 

 

Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Det blir gitt nærmere beskjed med oppslag på Tavla/Kidplan. De står også oppført i årsplanen vår, helt bakerst.

Disse dagene blir brukt til intern og ekstern kursing, planlegging, evalueringsarbeid o.l.

 

Tavla på Kidplan

Her blir det lagt ut månedsplaner, innkalling og referater fra samarbeidsutvalget, beskjeder fra personalet og andre. På ukeplanene står det detaljerte planer for uka, turer osv.

Gjør det til en god regel å følge med på Kidplan. Her kan dere selv registrere om barnet har fri, er syk eller har ferie. Dere som har småbarn kan følge med på soving og bleieskift. Det legges også ut bilder fra alle avdelingene.

 

Merking av klær

Det er viktig at klær og skotøy blir merket godt. Det gjør det lettere for alle parter til å finne frem i klesjungelen. Husk det er veldig mange unger på omtrent samme alder med omtrent samme klær i en liten garderobe, som alle slenger litt rundt på klærne. Så en lapp med navn på gjør det hele litt enklere.

Det er lett å bestille merkelapper på nett, vi har tips om dere trenger. Og er det noen klær dere mangler, så ta dere en leterunde på hele barnehagen - eller spør oss/legg ut på den lukkede Facebookgruppen vår.

 

Ekstra skift

Ungene blir ofte våte, enten ute eller at det skjer uhell inne, og det er viktig at de har minst ett skift liggende i barnehagen. Med ett skift mener vi fra innerst til ytterst.

Alle ungene har egen korg på hylla i garderoben, der det kan legges igjen skift. Sørg for at det blir "fylt opp" etterhvert som det blir brukt.

Dugnad

Det arrangeres to stordugnader i året. En på høsten og en på våren til ulikt arbeid ute og inne. Det forventes at alle foreldrene stiller opp på disse. Har en ikke mulighet på det aktuelle tidspunket, så kan annet tidspunkt avtales. Det er bestandig behov for å ta i et tak.

Det er vedtatt å innføre et gebyr for de som ikke møter. Det regnes 4 dugnadstimer per familie per år, og gebyret er på 1000,- kroner timen. Den jobben som ikke gjøres, må vi leie inn ansatte eller andre til å gjøre.

Dugnadene er veldig sosiale, og gir foreldrene god anledning til å bli kjent med andre foreldre i barnehagen i tillegg til å gjøre en innsats for at ungene skal få det bedre i barnehagen.

Om det er noe annet dere kan bidra med så er vi veldig glad for det, f.eks. elektrisk arbeid, rørleggerarbeid, mekanisk arbeid (plenklipper, vaskemaskin som er ute av funksjon), sying av dukkeklær, snekring av dukkesenger. Det er bare fantasien som setter stopper for hva som kan gjøres. Informer oss om hva dere kan bidra med.

                                                    

 Taushetsplikt

Personalet i barnehagen, medlemmene av samarbeidsutvalget og medlemmene av styret har taushetsplikt om forhold vedrørende barn og hjem som de blir kjent med gjennom sitt arbeid eller verv i barnehagen. Personalet må framlegge godkjent politiattest ved ansettelse og underskrive taushetsplikt. Eierstyret leverer også taushetsplikt.